Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor do spraw kadr w Wydziale Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor do spraw kadr w Wydziale Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach

Komendant  Powiatowy Policji w Wadowicach poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw kadr w Wydziale Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

 Wymiar: 1.0 etatu

Miejsce wykonywania pracy:  ul. Lwowska 13, 34-100 Wadowice

Ogłoszenie o naborze nr 22617

 

 

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, w systemie ośmiogodzinnym (jednozmianowym).
Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała.
Stanowisko pracy w Wydziale Wspomagającym znajduje się na 1 piętrze.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind, podjazdów).
Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw ze stosunku służbowego.
 • Realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz podległych Komisariatów Policji.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy i podległych Komisariatów Policji.
 • Organizowanie – zgodnie z decyzjami Komendanta – lokalnego doskonalenia zawodowego i wychowania fizycznego w Komendzie i podległych Komisariatach Policji.
 • Obsługiwanie systemu informatycznego „KADRA” i „SWOP”.
 • Wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy.
 • Prowadzenie doboru pracowników cywilnych na stanowiska służbowe (opracowanie wniosków , opiniowanie dokumentów , opracowanie decyzji).
 • Przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno – rentowych w celu przekazania do Zakładu Emerytalnego MSWiA oraz ZUS.
 • Prowadzenie dokumentacji PFRON.
 • Udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej w organizowaniu zajęć doskonalenia zawodowego policjantów
 • Opracowywanie analiz i sprawozdań dot. organizacji przebiegu i efektów doskonalenia zawodowego
 • Realizowanie, w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych naboru do szkół policyjnych w ramach limitów wyznaczanych przez szkoły.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość przepisów prawa pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe Ekonomia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05 marca 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
  ul. Lwowska 13, 34-100 Wadowice

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KWP w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” http://malopolska.policja.gov.pl/kadry/ksc-dokumenty-do-pobrania). Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o kolejnym etapie naboru (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych). Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów.
Proponowane wynagrodzenie: 2 241,30 zł brutto + dodatek za wysługę lat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 33-8729217.
Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.