Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Andrychowie przeprowadzili kolejną Debate Społeczną

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Andrychowie przeprowadzili kolejna Debate Społeczną

W dniu 21.06.2018 o godz. 12.00 w Klubie Integracji Społecznej w Andrychowie ul. Krakowska 72 odbyła się Debata Społeczna zorganizowana przez Komisariat Policji  w Andrychowie z cyklu "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ", dotycząca tematyki związanej z bezpieczeństwem osób starszych, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programu Dzielnicowy bliżej nas, aplikacji mobilnej Moja Komenda oraz zadań priorytetowych dzielnicowych.

W debacie oprócz przedstawicieli Komisariatu Policji w Andrychowie w osobach: Z-cy Komendanta, Kierownika Rewiru Dzielnicowych oraz asystenta ds. Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji w Andrychowie udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych, Związku Emerytów i Rencistów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich, Miejskiej Rady Seniorów, Klubu Seniora, Straży Miejskiej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem przybyłych gości i wprowadzeniem w temat debaty przez Z-cę Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie nadkom. Sławomira Urbanowskiego. Asystent ds. NiP w formie prezentacji multimedialnej przedstawił zebranym zagadnienia związane z bezpieczeństwem osób starszych przez pryzmat zagrożeń zwłaszcza różnego rodzaju oszustwami, kradzieżami oraz włamaniami do mieszkań. Przybliżono zebranym możliwe sposoby działania sprawców przestępstw na szkodę osób starszych. Starano się uczulić zebranych na wszelkie zagrożenia związane z ich bezpieczeństwem. Przypomniano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które mogą uchronić osoby starsze przed zagrożeniami. Następnie przybliżono zebranym zagadnienia związane z "Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa", programem "Dzielnicowy bliżej nas" oraz aplikacją "Moja Komenda", prezentując sposób działania tych narzędzi informatycznych mających na celu ułatwienie wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policą. Spotkanie podzielone było na moduły tematyczne, mające na celu umożliwienie podjęcia dyskusji problemowej. Po każdym module zebrani mogli zadawać pytania i wyrażać spostrzeżenia i uwagi. W spotkaniu wykorzystano prezentację multimedialną zawierająca omawiane zagadnienia.

Na koniec Z-ca Komendanta Komisariatu podziękował zebranym za przybycie, zwracając się również jednocześnie o bieżące informowanie o wszelkich niepokojących zjawiskach, przypominając jeszcze raz zebranym o nowych możliwościach mobilnych kontaktu obywatela z Policją.