Porozumienie Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

Porozumienie Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

18 marca 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Jerzego Kotaś, a wadowicką komendą reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach – podinsp. Arkadiusza Śniadka.

Porozumienie określa zasady współpracy przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

Współpraca pomiędzy Komendą, a Centrum realizowana będzie poprzez udostępnianie  prasy policyjnej, materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących Policji, służby w Policji, a także szkolnictwa policyjnego. Przedstawiciele Komendy będą uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego oraz będą realizowali na terenie Centrum prelekcje, pogadanki i pokazy związane z Policją, adresowane do młodzieży szkolnej. Ponadto współpraca będzie realizowana poprzez merytoryczne wspieranie przez Komendę podejmowanych przez Centrum  inicjatyw o charakterze patriotycznym, przygotowywanych olimpiad przedmiotowych, konkursów wiedzy o historii Policji oraz innych konkursów z zakresu tematyki policyjnej, turniejów i zawodów sportowych o charakterze pro policyjnym.