REGULAMIN TURNIEJU „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM” 2019

REGULAMIN TURNIEJU „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM” 2019

REGULAMIN TURNIEJU „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM” 2019 

I.         CEL ORGANIZACJI TURNIEJU.

1.        Propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

2.        Propagowanie wśród młodzieży zasad poszanowania prawa.

3.        Ukierunkowanie młodzieży na prospołeczne zachowania.

4.        Współzawodnictwo młodzieży w konkurencjach wchodzących w skład turnieju i wyłonienie zwycięzcy.

 

II.  KOMITET ORGANIZACYJNY, PATRONI I GOSPODARZE TURNIEJU.

 1. 1.      Organizatorem turnieju jest Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach (zwana dalej KPP) - Komendant Powiatowy Policji pełni funkcje przewodniczącego komitetu organizacyjnego turnieju (zwany dalej Przewodniczącym Komitetu).
  1. 2.        Współorganizatorami turnieju są:
   1. a.       Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach (zwana dalej KP PSP),
   2. a.       Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach (zwany dalej ZZOZ),
   3. b.      Małopolskie Kuratorium Oświaty - Delegatura w Wadowicach (zwana dalej Delegaturą MKO),     
   4. c.       Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Wadowickiej (zwany dalej ZHP),
   5. d.      Szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu powiatu wadowickiego,
   6. e.       Inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne zaproszone przez organizatorów turnieju.
   7. 3.      Przedstawiciele podmiotów i instytucji wymienionych w pkt. 2  tworzą komitet organizacyjny turnieju (zwany dalej Komitetem) na poszczególnych etapach turnieju.
   8. 4.      Patronat honorowy nad turniejem sprawuje Starosta Wadowicki.
    1. 5.      Gospodarzami turnieju na poszczególnych etapach są:
     1. a.       etap szkolny – dyrektorzy poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów,
 2. etap międzyszkolny (gminny) – dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów wytypowanych przez komitet organizacyjny turnieju
 3. etap (finał) powiatowy –– dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum wytypowanego przez komitet organizacyjny turnieju

 

III. UCZESTNICY TURNIEJU I ICH WYPOSAŻENIE.

 Uczestnicy:

 1. 1.      Etap szkolny – uczniowie szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum (możliwie jak największa liczba wszystkich chętnych uczniów zgłoszona do udziału w turnieju).
 2. 2.      Etap międzyszkolny (gminny) – czteroosobowe reprezentacje szkół podstawowych oraz gimnazjów wyłonione w etapie szkolnym (opiekę nad drużyną sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora).
 3. 3.      Etap powiatowy (finał)  – czteroosobowe reprezentacje szkół podstawowych oraz  gimnazjów,  które zajęły trzy czołowe miejsca w poszczególnych turniejach etapu międzyszkolnego - gminnego (opiekę nad drużyną sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora).
 4. 4.      Dodatkowo do udziału w etapie powiatowym (w finale)  Komitet kwalifikuje reprezentację z największą zdobytą liczbą punktów spośród drużyn, które zajęły czwarte miejsca na etapie międzyszkolnym (gminnym) – Komitet zobowiązuje się powiadomić o powyższym zainteresowaną reprezentację do dnia 17.05.2019roku.

            Wyposażenie:

 1. 1.            Uczniowie biorący udział w etapie gminnym oraz etapie powiatowym (finale)  zobowiązani są posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną celem potwierdzenia danych osobowych  przez sędziego.
 2. 2.            Uczniowie startujący w etapie gminnym występują w zamiennym obuwiu sportowym na miękkiej podeszwie, posiadają ponadto przybory do pisania.
 3. 3.             Drużyny biorące udział w etapach międzyszkolnym (gminnym) oraz powiatowym winny posiadać apteczkę (torbę medyczną) z następującym wyposażeniem:
 4. a.       Kompres gazowy wyjałowiony (gaza opatrunkowa): 3 szt. o wymiarach np. 5cm x 5 cm
 5. b.      Kompres gazowy wyjałowiony (gaza opatrunkowa): 3 szt. 7 cm x 7 cm.
 6. c.       Kompres gazowy wyjałowiony (gaza opatrunkowa): 1 szt wymiarach np. 0,5 m2 i  1 m2.
 7. d.      Opaska dziana podtrzymująca (bandaż): po3 szt. o wymiarach 4 m x 15
  cm, 4 m x 10 cm, 4 m x 5 cm.
 8. e.       Opaska elastyczna (bandaż elastyczny): 1 szt. o wymiarach 4 m x 12 cm i 1 szt. 4 m x 6 cm.
 9. f.       Przylepiec na tkanie, np. viscoplast (bez opatrunku – w rolce z
  tworzywa sztucznego):  1 szt. o wymiarach 5 m x 25 mm lub 5 m x 12,5 mm.
 10. g.      Rękawiczki jednorazowe z tworzywa sztucznego (np. chirurgiczne z
  lateksu):  15  par.
 11. h.      Chusta trójkątna: 2 szt.
 12. i.        Nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami: 1 szt.
 13. j.        Przylepiec na tkaninie, np. viscoplast (z opatrunkiem – w postaci
  prostokątnych opatrunków 1 sztuka oraz o różnych wymiarach na niewielkie rany): 1 kpl.
 14. k.      Folia termoizolująca (tzw. folia życia): 3 szt.
 15. l.        Foliowa maseczka do prowadzenia wentylacji (sztucznego oddychania): 1
  szt.
 16. m.    Agrafka – 2 szt.
 17. n.      Codofix rozmiar 3,4,5 - po około 20 cm z każdego rodzaju
 18. o.      Worek foliowy na „odpady poakcyjne”,

 

IV. TERMINY, MIEJSCA PRZEPROWADZENIA TURNIEJU I TERMINY ZGŁOSZEŃ.

 Turniej przeprowadzony zostanie w trzech etapach:

1.      Etap szkolny przeprowadzają dyrekcje szkół we własnym zakresie do dnia30.04.2019 r.

 

 1. 2.      Etap międzyszkolny (gminny) odbędzie się w dniach:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 1. 1.      14.05.2019 r. – w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu dla drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gmin: Wieprz i Andrychów
 2. 2.      15.05.2019r. – w Szkole Podstawowej nr 4 w Wadowicach dla drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gmin: Wadowice, Tomice, Mucharz, Brzeźnica.
 3. 3.      16.05.2019 r. –w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ryczowie dla drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Stryszów i Spytkowice.
 4. 3.      Etap powiatowy (finał) w dniu 28.05.2019 r. – w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzeźnicy

 Zgłoszenia:

W celu zgłoszenia drużyny do etapu międzyszkolnego (gminnego) – turnieju dyrektor  bądź osoba przez niego upoważniona winna przesłać do Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach do dnia 08.05.2019  roku wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu wraz z oświadczeniemprzedstawiciela ustawowego uczestnika turnieju w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu (pocztą elektroniczną na adres: zbigniew.przybek@wadowice.policja.gov.pl,

malgorzata.hombesch@wadowice.policja.gov.pl,  lubpisemnie na adres KPP Wadowice, 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 13, tel. kontaktowy: 0-33 872 92 24 lub faksem: 0-33 872 92 50.

Do etapu (finału) powiatowego – w celu potwierdzenia zgłoszenia reprezentacji szkoły do kolejnego etapu turnieju dyrektor winien przesłać do Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach do dnia 21.05.2019 r. wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu wraz z oświadczeniemprzedstawiciela ustawowego uczestnika turnieju w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu (pocztą elektroniczną, pisemnie lub fax: jak wyżej).

V. ZADANIA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO.

Do zadań Komitetu na poszczególnych etapach turnieju należy:

 • Ø  zapewnienie środków finansowych i rzeczowych niezbędnych do  zorganizowania i przeprowadzenia poszczególnych etapów turnieju,
 • Ø  rozpropagowanie idei turnieju wśród społeczeństwa za pośrednictwem m.in. środków masowego przekazu,
 • Ø  ustalenie składu komisji sędziowskiej, w tym powołanie sędziego głównego,
 • Ø  zdeponowanie zestawu zadań do poszczególnych konkurencji do czasu przeprowadzenia poszczególnych etapów turnieju,
 • Ø  zapewnienie opieki medycznej uczestnikom etapu międzyszkolnego (gminnego) i powiatowego (finału) turnieju,
 • Ø  prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie protokołów poszczególnych etapów turnieju,
 • Ø  przygotowanie pomieszczeń i niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia poszczególnych etapów turnieju,
 • Ø  zapewnienie obsługi technicznej do przeprowadzenia poszczególnych etapów turnieju.

 

VI. SKŁAD I ZADANIA ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO.

 1. Skład:

a. Sędzia główny:

 • Ø  etap szkolny – dyrektor szkoły podstawowej  i gimnazjum lub wytypowany przez dyrektora  nauczyciel,
 • Ø  etap międzyszkolny (gminny) – przedstawiciel ZZOZ, KPP, KP PSP, Delegatura MKO lub inna wytypowana przez Komitet osoba.
 • Ø  etap (finał) powiatowy – jak w etapie międzyszkolnym (gminnym).

b. Sędziowie pomocniczy:

 • Ø  etap szkolny – nauczyciele lub inne osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły
 • Ø  etap międzyszkolny (gminny) – przedstawiciele ZZOZ, KPP, KP PSP, Delegatura MKO lub inna wytypowana przez Komitet osoba.
 • Ø  etap (finał) powiatowy – jak w etapie międzyszkolnym (gminnym).

 

2. Zadania:

a. Sędzia główny:

 • Ø  ocena wyników testów wiedzy (na etapie szkolnym),
 • Ø  przeprowadzanie odpraw z opiekunami drużyn, których celem jest szczegółowe omówienie zasad przebiegu poszczególnych konkurencji oraz zasad  punktacji /omówienie w scenkach błędu krytycznego – przerwanie scenki i wyzerowanie punktacji (błędu mającego istotne znaczenie dla życia czy zdrowia ratowników, osób poszkodowanych czy biorących udział w zdarzeniu, np. zaniedbanie bezpieczeństwa własnego, poszkodowanych, niewłaściwe dobranie pozycji do stanu poszkodowanego, czasu wezwania  służb  ratunkowych, wydłużanie przerw w prowadzeniu RKO itp.)
 • Ø  nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkurencji i pracy sędziów pomocniczych,
 • Ø  rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłaszanych w czasie trwania turnieju,
 • Ø  ogłaszanie wyników turnieju.

 

b. Sędziowie pomocniczy:

 • Ø  ocena wyników testów wiedzy (na etapie gminnym i powiatowym)
 • Ø  opracowanie pytań oraz zadań praktycznych na poszczególne etapy turnieju,
 • Ø  nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkurencji,
 • Ø  ocenianie realizacji zadań przez startujące w turnieju drużyny.

 VII. ZASADY ORGANIZACYJNE, PUNKTACJA I KLASYFIKACJA.

 Etap szkolny:

 

 1. 1.            Etap stanowi testowe indywidualne sprawdzenie wiadomości uczniów szkoły podstawowej i klas III gimnazjum z zakresu pierwszej pomocy (test składający się z 20 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru).
 2. 2.            Testy wiedzy opracowuje i dostarcza zespół sędziowski przed rozpoczęciem etapu szkolnego.
 3. 3.            Testy przeprowadzają, w miarę możliwości przy pomocy funkcjonariuszy KPP, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów lub wytypowani przez dyrektorów nauczyciele.
 4. 4.            Za prawidłową odpowiedź na każde pytanie testu uczeń otrzymuje 1 pkt., za odpowiedź nieprawidłową lub jej brak – 0 pkt. Czas rozwiązywania testu nie może przekroczyć 30 minut.
 5. 5.            Obowiązujący zakres wiadomości:
 • Ø  znajomość nazewnictwa medycznego stanów zagrożenia zdrowia lub życia,
 • Ø  zasady powiadamiania służb ratowniczych,
 • Ø  zasady oceny stanu osoby poszkodowanej,
 • Ø  zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności,
 • Ø  zasady udzielania pierwszej pomocy w urazach kończyn, kręgosłupa,
 • Ø  zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku krwotoków i  krwawień,
 • Ø  znajomość środków opatrunkowych,
 • Ø  zasady udzielania pierwszej pomocy w zagrożeniach środowiskowych,
 • Ø  zasady i techniki zabiegów resuscytacyjnych dzieci i dorosłych.
 1. 6.            Nowe wytyczne w zakresie resuscytacji - na stronie internetowej:

www. prc.krakow.pl

 1. 7.            Kryteria ocen (propozycja do wykorzystania w przypadku nagradzania uczniów oceną w dzienniku zajęć):
 • Ø  - 20-19 pkt.: ocena celująca,
 • Ø  - 18-17 pkt.: ocena bardzo dobra,
 • Ø  - 16-15 pkt.: ocena dobra,
 • Ø  - 14-13 pkt.: ocena dostateczna,
 • Ø  - 12-11 pkt.: ocena dopuszczająca.
 1. 8.            Sprawdzenia wyników testów etapu szkolnego dokonuje sędzia główny.
 2. 9.            Liczba zdobytych w teście wiedzy punktów winna pomóc w wytypowaniu składu reprezentacji szkoły podstawowej i gimnazjum do kolejnego etapu turnieju (międzyszkolnego – gminnego).
 3. 10.        W przypadku stwierdzenia, że kilku uczniów posiada taką samą najwyższą liczbę punktów możliwe jest przeprowadzenie przez dyrektora szkoły dodatkowego testu wiedzy składającego się z 10 pytań ( test jednokrotnego wyboru ) celem właściwego rozstrzygnięcia i wyboru składu drużyny do etapu międzyszkolnego (gminnego), zasady punktacji jak w punkcie 4.
 4. 11.        Na podstawie indywidualnych wyników uzyskanych na etapie szkolnym oraz po uwzględnieniu predyspozycji psychofizycznych poszczególnych uczniów, biorących udział w tym etapie, tworzone są czteroosobowe drużyny reprezentujące szkołę podstawową i gimnazjum  w dalszej fazie turnieju (w etapie międzyszkolnym – gminnym). Drużyna wyznacza ze swojego składu kapitana reprezentacji.

 Etap międzyszkolny (gminny):

 

 1. 1.           Etap składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
 2. 2.           Część teoretyczna obejmuje testowy indywidualny sprawdzian wiadomości każdego ucznia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (test składający się z 30 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru - w porównaniu z etapem szkolnym zwiększony stopień trudności).
 3. 3.           Testy wiedzy są opracowywane przez zespół sędziowski.
 4. 4.           Testy przeprowadzają członkowie zespołu sędziowskiego.
 5. 5.           Za prawidłową odpowiedź na każde pytanie testu uczeń otrzymuje 1 pkt., za odpowiedź nieprawidłową lub jej brak – 0 pkt. Czas rozwiązywania testu nie może przekroczyć 45 minut.
 6. 6.           Obowiązujący zakres wiadomości:
 • Ø   znajomość nazewnictwa medycznego stanów zagrożenia zdrowia lub życia,
 • Ø   zasady powiadamiania służb ratowniczych,
 • Ø   zasady oceny stanu osoby poszkodowanej,
 • Ø   zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności,
 • Ø   zasady udzielania pierwszej pomocy w urazach kończyn, kręgosłupa,
 • Ø   zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku krwotoków i krwawień,
 • Ø   znajomość środków opatrunkowych,
 • Ø   zasady udzielania pierwszej pomocy w zagrożeniach środowiskowych,
 • Ø   zasady i techniki zabiegów resuscytacyjnych dzieci i dorosłych,
 • Ø   znajomość istoty medycznych czynności ratunkowych,
 • Ø   znajomość niebezpieczeństw i konsekwencji wykonywanych nieprawidłowo medycznych czynności ratunkowych,
 • Ø   sposoby oceny zagrożenia zdrowia lub życia.
 1. 7.           Nowe wytyczne w zakresie resuscytacji - na stronie internetowej:

         www. prc.krakow.pl

 1. 8.           Sprawdzenia wyników testów dokonuje sędzia główny przy pomocy sędziów pomocniczych.
 2. 9.           Liczba punktów zdobytych w teście wiedzy przez poszczególnych członków drużyny jest sumowana i stanowi dorobek reprezentacji za część teoretyczną.
 3. 10.      Część praktyczna obejmuje działanie czteroosobowej drużyny, podejmującej czynności ratownicze w symulowanych sytuacjach, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby (osób) poszkodowanej (pozoranci). Każda z drużyn bierze udział w trzech zadaniach.
 4. 11.      Scenariusze symulowanych sytuacji, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób poszkodowanych opracowywane są przez zespół sędziowski przed rozpoczęciem etapu gminnego.
 5. 12.      Przed rozpoczęciem części praktycznej kapitanowie drużyn losują kolejność startu. 
 6. 13.      Czas przeznaczony na wykonanie czynności ratowniczych w symulowanych sytuacjach zespół sędziowski określi przed przystąpieniem drużyny do wykonywania zadania.
 7. 14.      Wykonanie zadań ratowniczych przez drużynę oceniają członkowie zespołu sędziowskiego.
 8. 15.      Elementy działań podlegające ocenie:
 • Ø  Ocena zagrożeń w miejscu zdarzenia
 • Ø  Bezpieczeństwo własne
 • Ø  Bezpieczeństwo poszkodowanych
 • Ø  Ocena stanu poszkodowanych
 • Ø  Wstępne działania ratunkowe
 • Ø  Wzywanie pomocy
 • Ø  Działania związane z utratą czynności życiowych
 • Ø  Działania związane z obrażeniami
 • Ø  Współpraca w zespole
 • Ø  Wsparcie psychologiczne
 1. 16.      Obowiązujący zakres umiejętności:
 • Ø  umiejętność oceny występowania zagrożenia dla osób podejmujących działania ratownicze.
 • Ø  umiejętność oceny przytomności poszkodowanego,
 • Ø  umiejętność udrażniania dróg oddechowych poszkodowanego,
 • Ø  umiejętność oceny oddychania,
 • Ø  umiejętność oceny oznak krążenia u poszkodowanego,
 • Ø  umiejętność dobru  pozycji do stanu poszkodowanego
 • Ø  umiejętność usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych,
 • Ø  umiejętność tamowania krwotoków zewnętrznych,
 • Ø  umiejętność zakładania opatrunków na rany,
 • Ø  umiejętność postępowania przy oparzeniach , odmrożeniach
 • Ø  umiejętność unieruchamiania kończyn po urazie z wykorzystaniem dostępnych środków
 • Ø  wzywanie służb ratowniczych,
 • Ø  stopień samodzielności w wykonywaniu czynności ratowniczych,
 • Ø  aktywna postawa w stosunku do poszkodowanego.
 1. 17.            Na wynik (liczbę punktów) reprezentacji gimnazjum w części praktycznej składa się praca zespołowa całej drużyny.
 2. 18.            Liczba punktów zdobyta przez drużynę w części teoretycznej oraz w części praktycznej stanowi jej dorobek na etapie międzyszkolnym (gminnym).
 3. 19.            O kolejności miejsc na etapie międzyszkolnym (gminnym) decyduje suma punktów uzyskanych przez drużyny w części teoretycznej i w części praktycznej.
 4. 20.            W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn zgromadzi taką samą liczbę punktów, o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa liczba punktów zdobyta w części praktycznej. Jeśli i ta jest identyczna, sędzia główny decyduje o sposobie ustalenia kolejności zajętych przez drużyny miejsc (np. dodatkowy test wiedzy, wykonanie dodatkowego zadania przez drużyny, itp.).

 Etap powiatowy (finał):

 

 1. 1.                 Etap składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej i sztafety pierwszej  pomocy.
 2. 2.                 Część teoretyczna obejmuje testowy indywidualny sprawdzian wiadomości każdego ucznia z zakresu pierwszej pomocy (test wielokrotnego wyboru składający się z 30 różnego typu zadań o najwyższym stopniu trudności).
 3. 3.                 Testy wiedzy są opracowywane przez zespół sędziowski.
 4. 4.                 Testy przeprowadzają członkowie zespołu sędziowskiego.
 5. 5.              Za prawidłowo rozwiązane zadanie testu uczeń otrzymuje 1 pkt., za  odpowiedź nieprawidłową lub jej brak – 0 pkt. Czas rozwiązywania testu nie może przekroczyć 45 minut.
 6. 6.                 Obowiązujący zakres wiadomości: jak na etapie międzyszkolnym (gminnym).
 7. 7.                 Nowe wytyczne w zakresie resuscytacji - na stronie internetowej:

www. prc.krakow.pl

 1. 8.                 Sprawdzenia wyników testów dokonuje sędzia główny przy pomocy sędziów pomocniczych.
 2. 9.                 Liczba punktów zdobytych w teście wiedzy przez poszczególnych członków drużyny jest sumowana i stanowi dorobek reprezentacji za część teoretyczną.
 3. 10.            Część praktyczna obejmuje działanie czteroosobowej drużyny, podejmującej czynności ratownicze w symulowanych sytuacjach, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby (osób) poszkodowanej (pozoranci). Każda z drużyn bierze udział w trzech zadaniach.
 4. 11.            Scenariusze symulowanych sytuacji, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób poszkodowanych opracowywane są przez zespół sędziowski przed rozpoczęciem etapu (finału) powiatowego.
 5. 12.            Przed rozpoczęciem części praktycznej kapitanowie drużyn losują kolejność startu.
 6. 13.            Czas przeznaczony na wykonanie czynności ratowniczych w symulowanych sytuacjach zespół sędziowski określi w czasie losowania kolejności startu. 
 7. 14.            Wykonanie zadań ratowniczych przez drużynę oceniają członkowie zespołu sędziowskiego.
 8. 15.            Elementy działań podlegające ocenie:
 • Ø  Ocena zagrożeń w miejscu zdarzenia
 • Ø  Bezpieczeństwo własne
 • Ø  Bezpieczeństwo poszkodowanych
 • Ø  Ocena stanu poszkodowanych
 • Ø  Wstępne działania ratunkowe
 • Ø  Wzywanie pomocy
 • Ø  Działania związane z utratą czynności życiowych
 • Ø  Działania związane z obrażeniami
 • Ø  Współpraca w zespole
 • Ø  Wsparcie psychologiczne
 1. 16.            Obowiązujący zakres umiejętności: jak na etapie międzyszkolnym (gminnym) oraz dodatkowo:
 • Ø  umiejętność wykonania oddechów ratowniczych u poszkodowanego,
 • Ø  umiejętność wyznaczenia właściwego miejsca ucisku mostka   

     poszkodowanego,

 • Ø  umiejętność zewnętrznego masażu mięśnia sercowego.
 1. 17.            Na wynik (liczbę punktów) reprezentacji gimnazjum w części praktycznej składa się praca zespołowa całej drużyny.
 2. 18.            Sztafeta pierwszej pomocy składać się będzie z kilku zadań sprawnościowych połączonych ze sprawdzeniem teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. 
 3. 19.            Drużyny przystępują do sztafety wg kolejności wylosowanej wcześniej.
 4. 20.            Sposób realizacji biegu sztafetowego wraz z wyznaczonymi zadaniami określa zespół sędziowski.
 5. 21.            Elementami biegu sztafetowego podlegającymi ocenie są:
 • Ø  czas realizacji
 • Ø  poprawność i precyzja wykonania zadań realizowanych w trakcie biegu
 1. 22.            W przypadku stwierdzenia przez komisję sędziowską braku poprawności wykonania poszczególnego zadania, do ogólnego czasu uzyskanego przez dany zespół dolicza się 10 sekund karnych.
 2. 23.            Punktacja ogólna za sztafetę przyznawana jest w następujący sposób:
 • Ø  Miejsce I-     10 punktów
 • Ø  Miejsce II-     9 punktów
 • Ø  Miejsce III-    8 punktów
 • Ø  Miejsce IV-    7 punktów
 • Ø  Miejsce V-     6 punktów
 • Ø  Miejsce VI-    5 punktów
 • Ø  Miejsce VII-   4 punkty
 • Ø  Miejsce VIII- 3 punkty
 • Ø  Miejsce IX-    2 punkty
 • Ø  Miejsce X-     1 punkt
 1. 24.            W trakcie trwania sztafety każdy z uczestników drużyny wykonuje jedno zadanie.
 2. 25.            Czas sztafety liczony jest od momentu rozpoczęcia pierwszego zadania przez pierwszego zawodnika do zakończenia ostatniego zadania przez ostatniego zawodnika.
 3. 26.            Liczba punktów zdobyta przez drużynę w części teoretycznej, części praktycznej i sztafecie stanowi jej dorobek w punktacji ogólnej finału powiatowego.
 4. 27.            O kolejności miejsc w etapie (finale) powiatowym decyduje suma punktów uzyskanych przez drużyny w części teoretycznej, praktycznej i sztafecie .
 5. 28.            W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn zgromadzą taką samą liczbę punktów, przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności wyniki uzyskane z części praktycznej, testu wiedzy, sztafety.
 6. 29.            W przypadku uzyskania przez drużyny identycznej liczby punktów za część teoretyczną, praktyczną i sztafetę, sędzia główny ogłasza dogrywkę polegającą na  dodatkowym teście wiedzy, a w dalszej kolejności  wykonanie dodatkowego zadania przez drużyny.

 VIII. NAGRODY

 

 1. 1.      Fundatorami nagród jest Komitet oraz zainteresowane problematyką szeroko rozumianej  pomocy medycznej osoby, organizacje i instytucje.
 2. 2.      Za zapewnienie nagród dla zwycięzców i uczestników poszczególnych etapów turnieju odpowiedzialny jest właściwy Komitet wg uznania i możliwości finansowych.

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. 1.      W trakcie trwania poszczególnych konkurencji we wszystkich etapach turnieju wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń służących do komunikowania się przez uczestników turnieju.
 2. 2.      Prawo do wykonywania zdjęć  oraz filmów w trakcie trwania poszczególnych konkurencji jest możliwe tylko za zgodą zespołu sędziowskiego.
 3. 3.      Pomoc przy sprawnym przeprowadzaniu poszczególnych części turnieju będzie realizowana przez harcerzy lub inne wyznaczone przez zespół sędziowski osoby.
 4. 4.      Prawo do przekazywania prasie informacji z realizacji poszczególnych etapów turnieju spoczywa na koordynatorach turnieju z ramienia Policji tj. rzecznik prasowy KPP Wadowice sierż.sztab. Agnieszka Petek oraz asystenci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii asp. sztab. Małgorzata Hombesch oraz asp. sztab. Zbigniew Przybek,
 5. 5.      W miarę możliwości do etapu powiatowego drużyny przystępują w jednolitym stroju, zapewniającym identyfikację drużyny.
 6. 6.      Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych upoważniony jest sędzia główny po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu sędziowskiego.
 7. 7.      Za zachowania niezgodne z regulaminem drużyna może być ukarana utratą części zdobytych punktów lub zostać zdyskwalifikowana.
 8. 8.      Protesty i odwołania dotyczące przebiegu rywalizacji mogą składać opiekunowie drużyn do sędziego głównego przed oficjalnym ogłoszeniem wyników.
 9. 9.      Ostateczną decyzję dotyczącą zgłoszonego protestu lub odwołania, sędzia główny turnieju podaje do wiadomości niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 10. 10.  Po rozpatrzeniu protestów ogłoszone przez sędziego głównego turnieju wyniki końcowe danego etapu turnieju są ostateczne i nie podlegają dalszym odwołaniom.
 11. 11.  Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zagubione oraz powstałe w trakcie turnieju urazy, bądź szkody w mieniu osób uczestniczących.
 12. 12.  Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na możliwość wykorzystania zdjęć lub filmów z poszczególnych etapów turnieju przez instytucje będące współorganizatorami turnieju w celach promocyjnych oraz w działaniach mających na celu propagowania  wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 13. 13.  Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest organizator.

 

Komitet organizacyjny turnieju