Porozumienie w sprawie współpracy zawarte pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, a Komendą Powiatową Policji w Wadowicach

Porozumienie w sprawie współpracy zawarte pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, a Komendą Powiatową Policji w Wadowicach

01 września 2017 r. rozwiązano Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach tworząc Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

04 września 2017 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Jerzy Kotaś, a Komendą Powiatową Policji w Wadowicach reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego     Policji w Wadowicach insp. Włodzimierz Warzecha.

Porozumienie określa zasady współpracy przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych, w odniesieniu do młodzieży z Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

Współpraca pomiędzy Komendą,  a Centrum  realizowana będzie poprzez udostępnianie Centrum przez Komendę prasy policyjnej, materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących Policji, służby w Policji  oraz szkolnictwa policyjnego.

Będzie polegała na zapewnieniu udziału przedstawicieli Komendy w zajęciach dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego oraz realizowaniu na terenie Centrum prelekcji, pogadanek,  pokazów itp. związanych z Policją, adresowanych do młodzieży szkolnej.

Ponadto współpraca będzie realizowana poprzez merytoryczne wspieranie przez Komendę podejmowanych przez Centrum  inicjatyw o charakterze patriotycznym, przygotowywanych olimpiad przedmiotowych, konkursów wiedzy o historii Policji oraz innych konkursów z zakresu tematyki policyjnej, turniejów i zawodów sportowych o charakterze pro policyjnym oraz umożliwienie udziału uczniów w uroczystościach i przedsięwzięciach profilaktycznych organizowanych przez Komendę.