Spotkania profilaktyczne w szkołach na terenie Andrychowa

Spotkania profilaktyczne w szkołach na terenie Andrychowa

26 i 27 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 i 5 w Andrychowie, funkcjonariusz z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii andrychowskiego komisariatu, wspólnie z psychologiem z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie przeprowadził warsztaty informacyjno-edukacyjne, które miały na celu uwrażliwienie młodzieży na zjawisko przemocy domowej. Projekt ten realizowany jest w gminie Andrychów od kilku lat, a jego adresatami są uczniowie starszych klas szkół podstawowych.  W trakcie spotkania młodzież otrzymała informację  o tym, czym jest przemoc w rodzinie, jakie są jej formy oraz kto może być jej ofiarą.

Zwrócono uwagę na fakt, iż zarówno przemoc fizyczna jak i psychiczna to przestępstwo ścigane z urzędu. Policja ma więc obowiązek zawsze interweniować i zapewnić bezpieczeństwo osobom krzywdzonym. W  przypadku podejrzenia stosowania przemocy domowej zarówno policja, jak i przedstawiciele szkół, ośrodków pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz służby zdrowia, mają obowiązek założyć tzw. „Niebieską Kartę”, która wszczyna procedurę pomocy rodzinie, w której dochodzi do tego rodzaju zachowań.

Prowadzący prelekcje uświadamiali uczniom, że w przypadku bycia ofiarą przemocy w rodzinie lub będąc świadkiem stosowania przemocy wobec  bliskich, znajomych czy sąsiadów, nie należy się wstydzić prosić o pomoc, gdyż prawo stoi po stronie osób pokrzywdzonych.  Fakt taki można zgłosić telefonicznie, bądź osobiście w  najbliższej jednostce Policji. Ponadto można się skontaktować z Dzielnicowym, który poinformuje jakie działania należy dalej podjąć, by przerwać przemoc, aby dom rodzinny stał się bezpiecznym miejscem. Pomocy osobom uwikłanym  w przemoc udzielają również liczne instytucje działające na terenie gminy Andrychów, o czym zostali poinformowani słuchacze.

spotkaniach uczestniczyło około 70 uczniów.