Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym!

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym!

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach wspólnie z Działem Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na PLAKAT PROFILAKTYCZNY pod hasłem „@Bądź bezpieczny w sieci@”.

  

 Regulamin konkursu plastycznego „BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI”

 

 1. CELE KONKURSU:

 

 1. Kształtowanie i popularyzowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

 2. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad poszanowania prawa.

 3. Ukierunkowanie dzieci i młodzieży na prospołeczne zachowania.

   

 1. ORGANIZATOR  I CZAS TRWANIA KONKURSU:

 

  1. Organizatorzy:

 • Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, ul. Lwowska  13, 34-100 Wadowice

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22B, 34-120 Andrychów

  1. Konkurs rozpoczyna się 14 stycznia 2019 r. i trwa do 1 lutego 2019 r. do godz.12.00 (decyduje data wpływu pracy do organizatorów)

  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu – 05 lutego 2019 r.  

    

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej z terenu gminy Andrychów.

  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie przez szkoły w terminie określonym w pkt. II. ust.2., prac/y konkursowych/ej oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna artystycznego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie Dział Profilaktyki Środowiskowej ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów. Prace można dostarczyć również osobiście do Komisariatu Policji w Andrychowie lub Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

  3. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w pkt. III. 2 oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu.

  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do nich z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań operatorów pocztowych lub firm kurierskich.

  5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

    

 1. TEMAT KONKURSU:

 

 1. Tematem konkursu p.n. „Bądź bezpieczny w sieci” jest wykonanie plakatu profilaktycznego o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci Internet (np. cyberprzemoc, nawiązywanie znajomości, ochrona danych osobowych, ochrona danych wrażliwych, upublicznianie wizerunku, gry internetowe, szkodliwe treści i inne…). 

 1. ZASADY KONKURSU:

   

 1. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane techniką rysunkową, malarską bądź kolażem, na arkuszu papieru o formacie A2 (420mm x 594mm).

 2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane indywidualnie bądź parami.

 3. Każdy uczestnik/ para uczestników ma prawo nadesłać jedną pracę konkursową.

 4. Do pracy/prac konkursowej/ych uczestnik/para jest zobowiązany/i dołączyć następujące informacje:

 5. Karta zgłoszenia do udziału w konkursie (załącznik nr 1) zawierająca:

 • imię i nazwisko

 • nazwa szkoły i klasa

 • imię i nazwisko opiekuna artystycznego (numer telefonu i adres e-mail)

  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy nakleić na odwrocie pracy

 1. Wypełnione oświadczenia przedstawicieli ustawowych zgodnie z załącznikiem nr 2 regulaminu konkursu

 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie została wykonana przez inne osoby

 3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatorów oraz w publikacjach przez nich wydawanych

 4. Konkurs jest moderowany przez Organizatorów. Moderacja w konkursie polega na prawie Organizatorów do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym uczestnika pracy, która:

 1. narusza prawo obowiązujące w Polsce

 2. narusza prawa i uczucia osób trzecich

 3. zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)

 4. Jednoznacznie odbiega od podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. V.1

 5. narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu

 1. Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

 

 1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów.

 2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

 1. wartość artystyczna pracy

 2. spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu, określonym w pkt. IV.1

 1. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. VI.2, przyzna nagrody rzeczowe:

 1. 3 nagrody główne

 2. 2 wyróżnienia

 1. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 2. Organizatorzy mają prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród.

   

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

   

 1. Po rozstrzygnięciu konkursu lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów.

 2. Opiekunowie laureatów nagród głównych oraz wyróżnień w konkursie zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.

 3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 05.02.2019 r. w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie Dział Profilaktyki Środowiskowej ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów lub w innym wskazanym miejscu. O wyznaczonej godzinie wręczenia nagród lub zmianie miejsca ich wręczania szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

 4. Nagrody w konkursie należy odebrać osobiście, bądź w przypadku braku uczestnictwa zostaną przekazane do szkoły. Koszty związane z dojazdem na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród pokrywa uczestnik.

 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, o których mowa w pkt. V. 5 może być podstawą odmowy wydania laureatowi nagrody.

 6. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz klasy i szkoły, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatorów, w publikacjach wydawniczych Organizatorów oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.

 7. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursu. 

   

 1. PRAWA AUTORSKIE:

   

 1. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.

 2. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) upoważnia nieodpłatnie Organizatorów do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatorów, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.

 3. Uczestnik (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 4. Uczestnik (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły.

 5. Uczestnik (jego opiekun prawny) zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas uroczystości wręczania nagród.

 6. Ponadto uczestnik (jego opiekun prawny) zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.

   

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

   

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronach internetowych organizatorów konkursu.

 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować telefonicznie do Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP Wadowice pod numerem telefonu 33/872-92-24, lub na adres e-mail: malgorzata.hombesch@wadowice.policja.gov.pl  lub zbigniew.przybek@wadowice.policja.gov.pl.

 3. Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu przez Uczestnika może oznaczać jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.