Wydział Kryminalny

Naczelnik: nadkom. Piotr Bobik
Z-ca Naczelnika: podkom. Sebastian Barcik

tel.  33 872 92 31
fax. 33 872 92 50