Finał powiatowy I edycji turnieju udzielania 1 –szej pomocy dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu wadowickiego

odznaka policyjna

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach informuje, iż w dniu 29 listopada 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wadowity w Wadowicach odbędzie się finał powiatowy I edycji turnieju udzielania 1 – szej pomocy dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu wadowickiego.

HARMONOGRAM zawodów przedstawia się następująco: 

8.30 – 8.50 -  zgłaszanie się czteroosobowych drużyn (bez osób rezerwowych) z  opiekunami;

9.00 – 9.30 -  część wstępna - przywitanie, losowanie kolejności udziału w części praktycznej, rozlokowanie drużyn do pomieszczeń, celem przeprowadzenia części testowej;

9.30 – 10.15 -  test wiedzy;

10.15 – 12.30 -  scenki sytuacyjne z udzielania I pomocy;

13.00 -  ogłoszenie wyników, rozdanie nagród;

REGULAMIN TURNIEJU udzielania I-szej pomocy dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu wadowickiego - edycja I -2019 

 1. CEL ORGANIZACJI TURNIEJU.

   

 1. Propagowanie oraz popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 2. Propagowanie wśród młodzieży zasad poszanowania prawa.

 3. Ukierunkowanie młodzieży na prospołeczne zachowania.

 4. Współzawodnictwo młodzieży w konkurencjach wchodzących w skład turnieju i wyłonienie zwycięzcy.

   

  II.  KOMITET ORGANIZACYJNY, PATRONI I GOSPODARZE TURNIEJU.

 

1. Organizatorem turnieju jest Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach (zwana dalej KPP) - Komendant Powiatowy Policji pełni funkcje przewodniczącego komitetu organizacyjnego turnieju (zwany dalej Przewodniczącym Komitetu).

2.  Współorganizatorami turnieju są:

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach (zwana dalej KP PSP),

 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach (zwany dalej ZZOZ),

 3. Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Wadowickiej (zwany dalej ZHP),

 4. Małopolskie Kuratorium Oświaty - Delegatura w Wadowicach (zwana dalej Delegaturą MKO),    

 5. Szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu wadowickiego,

 6. Inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne zaproszone przez organizatorów turnieju.

3.  Przedstawiciele podmiotów i instytucji wymienionych w pkt. 2  tworzą komitet organizacyjny turnieju (zwany dalej Komitetem) na poszczególnych etapach turnieju.

4.  Patronat honorowy nad turniejem sprawuje Starosta Wadowicki.

5.  Gospodarzem turnieju jest dyrektor szkoły ponadpodstawowej wytypowanej przez komitet organizacyjny turnieju

III. UCZESTNICY TURNIEJU I ICH WYPOSAŻENIE.

 Uczestnicy:

 1. Etap powiatowy (finał)  – czteroosobowe reprezentacje szkół ponadpodstawowych - (opiekę nad drużyną sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora).

 Wyposażenie:

 1. Uczniowie biorący udział w etapie powiatowym (finale)  zobowiązani są posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną celem potwierdzenia danych osobowych  przez sędziego.

 2. Uczniowie startujący w etapie powiatowym występują w zamiennym obuwiu sportowym na miękkiej podeszwie, posiadają ponadto przybory do pisania.

 3.  Drużyny biorące udział w etapie powiatowym winny posiadać apteczkę (torbę medyczną) z następującym wyposażeniem:

 

  1. Kompres gazowy wyjałowiony (gaza opatrunkowa): 3 szt. o wymiarach np. 5cm x 5 cm

  2. Kompres gazowy wyjałowiony (gaza opatrunkowa): 3 szt. 7 cm x 7 cm.

  3. Kompres gazowy wyjałowiony (gaza opatrunkowa): 4 szt wymiarach np. 0,5 m2 i  1 m2.

  4. Opaska dziana podtrzymująca (bandaż): po3 szt. o wymiarach 4 m x 15 cm, 4 m x 10 cm, 4 m x 5 cm.

  5. Opaska elastyczna (bandaż elastyczny): 1 szt. o wymiarach 4 m x 12 cm i 1 szt. 4 m x 6 cm.

  6. Przylepiec na tkaninie np. viscoplast (bez opatrunku – w rolce z
   tworzywa sztucznego):  1 szt. o wymiarach 5 m x 25 mm lub 5 m x 12,5 mm.

  7. Rękawiczki jednorazowe z tworzywa sztucznego (np. chirurgiczne z
   lateksu):  15  par.

  8. Chusta trójkątna: 2 szt.

  9. Nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami: 1 szt.

  10. Przylepiec na tkaninie, np. viscoplast (z opatrunkiem – w postaci
   prostokątnych opatrunków 1 sztuka oraz o różnych wymiarach na niewielkie rany): 1 kpl.

  11. Folia termoizolująca (tzw. folia życia): 3 szt.

  12. Foliowa maseczka do prowadzenia wentylacji (sztucznego oddychania): 1
   szt.

  13. Agrafka – 2 szt.

  14. Codofix rozmiar 3,4,5 - po około 20 cm z każdego rodzaju

  15. Worek foliowy na „odpady poakcyjne”,

  16. Szyny Kramera, Samsplint - fakultatywnie

 

IV. TERMINY, MIEJSCA PRZEPROWADZENIA TURNIEJU I TERMINY ZGŁOSZEŃ.

 Turniej przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

            Etap szkolny przeprowadzają dyrekcje szkół lub wyznaczeni nauczyciele we własnym zakresie do dnia 24.11.2019 r.

 1. W etapie powiatowym mogą startować zarówno uczniowie po szkole podstawowej, jak i po gimnazjum. Decyzję w tej kwestii podejmuje dyrekcja szkoły.

 2. Etap powiatowy odbędzie się w dniu 29.11.2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach  ul. Mickiewicza 16

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zgłoszenia:WWWcelu W celu zgłoszenia drużyny do etapu powiatowego turnieju dyrektor  bądź osoba przez niego upoważniona winna przesłać do Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach do dnia 25.11.2019  roku wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu wraz z oświadczeniemprzedstawiciela ustawowego uczestnika turnieju w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu (pocztą elektroniczną na adres: zbigniew.przybek@wadowice.policja.gov.pl,

malgorzata.hombesch@wadowice.policja.gov.pl,pisemnie lub osobiście na adres KPP Wadowice, 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 13, tel. kontaktowy: 0-33 872 92 24 lub faksem: 0-33 872 92 50.

V. ZADANIA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO.

 Do zadań Komitetu na poszczególnych etapach turnieju należy:

 - zapewnienie środków finansowych i rzeczowych niezbędnych do  zorganizowania i przeprowadzenia poszczególnych etapów turnieju,

- rozpropagowanie idei turnieju wśród społeczeństwa za pośrednictwem m.in. środków masowego przekazu,

- ustalenie składu komisji sędziowskiej, w tym powołanie sędziego głównego,

- zdeponowanie zestawu zadań do poszczególnych konkurencji do czasu przeprowadzenia etapu powiatowego turnieju,

- zapewnienie opieki medycznej uczestnikom etapu powiatowego (finału) turnieju,

- prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie protokołów poszczególnych etapów turnieju,

- przygotowanie pomieszczeń i niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia turnieju,

- zapewnienie obsługi technicznej do przeprowadzenia turnieju.

 

VI. SKŁAD I ZADANIA ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO.

1. Skład:

a. Sędzia główny sędziowie pomocniczy:

- etap szkolny – dyrektor szkoły ponadpodstawowej  lub wytypowany przez dyrektora  nauczyciel,

- etap powiatowy – przedstawiciel ZZOZ, KPP, KP PSP lub inna wytypowana przez Komitet osoba.

 2. Zadania:

 a. Sędzia główny:

- poinformowanie drużyn i ich opiekunów o zasadach przebiegu poszczególnych konkurencji oraz zasadach  punktacji /omówienie w scenkach błędu krytycznego – przerwanie scenki i wyzerowanie punktacji (błędu mającego istotne znaczenie dla życia czy zdrowia ratowników, osób poszkodowanych czy biorących udział w zdarzeniu, np. zaniedbanie bezpieczeństwa własnego, poszkodowanych, niewłaściwe dobranie pozycji do stanu poszkodowanego, czasu wezwania  służb  ratunkowych, wydłużanie przerw w prowadzeniu RKO itp.)

 - ocena wyników testów wiedzy (na etapie powiatowym),

- nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkurencji i pracy sędziów pomocniczych,

- rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłaszanych w czasie trwania turnieju,

- ogłaszanie wyników turnieju.

 

 b. Sędziowie pomocniczy:

 - ocena wyników testów wiedzy (na etapie powiatowym)

- opracowanie pytań oraz zadań praktycznych na poszczególne etapy turnieju,

- nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkurencji,

 - ocenianie realizacji zadań przez startujące w turnieju drużyny.

 

VII. ZASADY ORGANIZACYJNE, PUNKTACJA I KLASYFIKACJA.

Etap szkolny:

Etap stanowi sprawdzenie wiadomości uczniów szkoły ponadpodstawowej z zakresu pierwszej pomocy (test wiedzy).

Testy wiedzy opracowują i przeprowadzają, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych lub wytypowani przez dyrektorów nauczyciele.

Obowiązujący zakres wiadomości:

- znajomość nazewnictwa medycznego stanów zagrożenia zdrowia i życi- zasady powiadamiania służb ratowniczych

- zasady oceny stanu osoby poszkodowanej(ocena stanu przytomności, badanie AB, CAB, badanie urazowe, wywiad SAMPLE)

- zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności,

 - zasady udzielania pierwszej pomocy w urazach kończyn, kręgosłupa,

 - zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku krwotoków i  krwawień,

 - znajomość środków opatrunkowych,

- zasady udzielania pierwszej pomocy w zagrożeniach środowiskowych (przede wszystkim oparzenia, odmrożenia, hipotermia, porażenie prądem, piorunem)

- zasady udzielenia pierwszej pomocy w najczęściej statystycznie spotykanych schorzeniach nie urazowych(padaczka, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, cukrzyca, astma oskrzelowa, anafilaksja, wstrząs oraz inne ).

- zasady postepowania w przypadku zdarzeń z dużą ilością poszkodowanych

-zasady zabiegów resuscytacyjnych dzieci i dorosłych z użyciem i bez użycia AED

 4.    Nowe wytyczne w zakresie resuscytacji - na stronie internetowej:

 www. prc.krakow.pl

   1. Sprawdzenia wyników testów etapu szkolnego dokonuje dyrektor lub wytypowani przez dyrektorów nauczyciele .

   2. Liczba zdobytych w teście wiedzy punktów winna pomóc w wytypowaniu składu reprezentacji szkoły ponadpodstawowej do etapu powiatowego turnieju

   3. W przypadku stwierdzenia, że kilku uczniów posiada taką samą najwyższą liczbę punktów możliwe jest proponuje się przeprowadzenie przez dyrektora szkoły dodatkowego testu wiedzy, celem właściwego rozstrzygnięcia i wyboru składu drużyny do etapu powiatowego

   4. Na podstawie indywidualnych wyników uzyskanych na etapie szkolnym oraz po uwzględnieniu predyspozycji psychofizycznych poszczególnych uczniów, biorących udział w tym etapie, tworzone są czteroosobowe drużyny reprezentujące szkołę ponadpodstawową w dalszej fazie turnieju (w etapie powiatowym). Drużyna wyznacza ze swojego składu kapitana reprezentacji. 

    Etap powiatowy (finał):

     

 1. Etap składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej

 2. Część teoretyczna obejmuje testowy indywidualny sprawdzian wiadomości każdego ucznia z zakresu pierwszej pomocy (test wielokrotnego wyboru składający się z 30 różnego typu zadań o najwyższym stopniu trudności).

 3. Testy wiedzy są opracowywane przez zespół sędziowski.

 4. Testy przeprowadzają członkowie zespołu sędziowskiego.

 5.    Za prawidłowo rozwiązane zadanie testu uczeń otrzymuje 1 pkt., za  odpowiedź nieprawidłową lub jej brak – 0 pkt. Czas rozwiązywania testu nie może przekroczyć 45 minut.

 6. Obowiązujący zakres wiadomości, jak na etapie szkolnym

  Nowe wytyczne w zakresie resuscytacji - na stronie internetowej:

  www. prc.krakow.pl

 7. Sprawdzenia wyników testów dokonuje sędzia główny przy pomocy sędziów pomocniczych.

 8. Liczba punktów zdobytych w teście wiedzy przez poszczególnych członków drużyny jest sumowana i stanowi dorobek reprezentacji za część teoretyczną.

 9. Część praktyczna obejmuje działanie czteroosobowej drużyny, podejmującej czynności ratownicze w symulowanych sytuacjach, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby (osób) poszkodowanej (pozoranci). Każda z drużyn bierze udział w trzech zadaniach.

 10. Scenariusze symulowanych sytuacji, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób poszkodowanych opracowywane są przez zespół sędziowski przed rozpoczęciem etapu (finału) powiatowego.

 11. Przed rozpoczęciem części praktycznej kapitanowie drużyn losują kolejność startu.

 12. Czas przeznaczony na wykonanie czynności ratowniczych w symulowanych sytuacjach zespół sędziowski określi w czasie losowania kolejności startu. 

 13. Wykonanie zadań ratowniczych przez drużynę oceniają członkowie zespołu sędziowskiego.

 14. Elementy działań podlegające ocenie:

  Ocena zagrożeń w miejscu zdarzenia

  Bezpieczeństwo własne

  Bezpieczeństwo poszkodowanych

  Ocena stanu poszkodowanych(ocena stanu przytomności-AVPU, ocena wg schematu AB,CAB, badanie urazowe, wywiad SAMPLE)

  Wzywanie pomocy

  Działania związane z udzielaniem pierwszej pomocy względem poszkodowanych ze szczególnym uwzględnieniem protekcji odcinka szyjnego kręgosłupa

  Współpraca w zespole

  Wsparcie psychologiczne

 15. Obowiązujący zakres umiejętności:

  Prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej zgodnie z obowiązującymi schematami w różnych grupach wiekowych

  Postępowanie w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych(FBAO)

  Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach wymienionych w rozdziale VII punkcie 3

 16. Na wynik (liczbę punktów) reprezentacji szkoły w części praktycznej składa się praca zespołowa całej drużyny.

 17. Liczba punktów zdobyta przez drużynę w części teoretycznej i części praktycznej stanowi jej dorobek w punktacji ogólnej finału powiatowego.

 18. O kolejności miejsc w etapie (finale) powiatowym decyduje suma punktów uzyskanych przez drużyny w części teoretycznej i praktycznej.

 19. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn zgromadzą taką samą liczbę punktów, przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności wynik uzyskany z części praktycznej.

 20. W przypadku uzyskania przez drużyny identycznej liczby punktów za część teoretyczną i praktyczną, sędzia główny ogłasza dogrywkę polegającą na dodatkowym teście wiedzy składającym się z dziesięciu pytań wielokrotnego wyboru. Maksymalny czas na rozwiązanie testu to 10 minut. Do testu wytypowana zostaje przez drużynę jedna osoba. W sytuacji ponownego uzyskania przez drużyny takiej samej liczby punktów, sędzia główny ogłosi wykonanie dodatkowego zadania praktycznego. Sytuacja dotyczy miejsc od I do III.

  VIII. NAGRODY

   

1.  Fundatorami nagród jest Komitet oraz zainteresowane problematyką szeroko rozumianej  pomocy medycznej osoby, organizacje i instytucje.

2. Za zapewnienie nagród dla zwycięzców i uczestników poszczególnych etapów turnieju odpowiedzialny jest właściwy Komitet wg uznania i możliwości finansowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 W trakcie trwania poszczególnych konkurencji we wszystkich etapach turnieju wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń służących do komunikowania się przez uczestników turnieju.

Prawo do wykonywania zdjęć  oraz filmów w trakcie trwania poszczególnych konkurencji jest możliwe tylko za zgodą zespołu sędziowskiego.

Pomoc przy sprawnym przeprowadzaniu poszczególnych części turnieju będzie realizowana przez harcerzy lub inne wyznaczone przez zespół sędziowski osoby.

Prawo do przekazywania prasie informacji z realizacji poszczególnych etapów turnieju spoczywa na koordynatorach turnieju z ramienia Policji tj. rzecznik prasowy KPP Wadowice mł. asp. Agnieszka Petek oraz asystenci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii asp. sztab. Małgorzata Hombesch oraz asp. sztab. Zbigniew Przybek,

W miarę możliwości do etapu powiatowego drużyny przystępują w jednolitym stroju, zapewniającym identyfikację drużyny.

Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych upoważniony jest sędzia główny po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu sędziowskiego.

Za zachowania niezgodne z regulaminem drużyna może być ukarana utratą części zdobytych punktów lub zostać zdyskwalifikowana.

 1. Protesty i odwołania dotyczące przebiegu rywalizacji mogą składać opiekunowie drużyn do sędziego głównego przed oficjalnym ogłoszeniem wyników.

 2. Ostateczną decyzję dotyczącą zgłoszonego protestu lub odwołania, sędzia główny turnieju podaje do wiadomości niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

 3.  Po rozpatrzeniu protestów ogłoszone przez sędziego głównego turnieju wyniki końcowe danego etapu turnieju są ostateczne i nie podlegają dalszym odwołaniom.

 4.  Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zagubione oraz powstałe w trakcie turnieju urazy, bądź szkody w mieniu osób uczestniczących.

 5.  Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na możliwość wykorzystania zdjęć lub filmów z poszczególnych etapów turnieju przez instytucje będące współorganizatorami turnieju w celach promocyjnych oraz w działaniach mających na celu propagowania  wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 6.  Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest organizator.

   

Załącznik nr 1

 

Komitet organizacyjny turnieju

 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

        (pieczęć nagłówkowa)

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

 

udzielania I –szej pomocy dla szkół ponadpodstawowych

 

 

 

ETAP POWIATOWY

 

 

 

Nazwa szkoły:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Wykaz uczniów tworzących reprezentację szkoły:

 

Lp.

Imię i nazwisko

1

Kapitan drużyny:

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie do turnieju – opiekun (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego):

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wymienionych wyżej uczniów-uczestników turnieju:

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dnia . . . . . . . . . . .                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (czytelny podpis opiekuna drużyny)

 

 

 

                                                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                                                                                               (podpis i pieczęć dyrektora)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika turnieju w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w poniższym oświadczeniu 

 

 

 

 

 

Dane przedstawiciela ustawowego                                                 

 

uczestnika turnieju                                                                            ………………………………                                                                           

 

……………………………………………                                                          Miejscowość i data

 

 

 

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

....................................................................................................................................................

 

(imię i nazwisko)

 

.............................................................. ......................................................................................

 

(nazwa szkoły )

 

......................................................................................................................................................

 

w turnieju udzielania I –szej pomocy dla szkół ponadpodstawowych powiatu wadowickiego, organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach ul. Lwowska 13

 

 

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów turnieju danych osobowych mojego dziecka……………………………………………………………..(tj. imienia, nazwiska, nazwy szkoły)  w celach wynikających z organizacji turnieju,  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas realizacji turnieju, na portalach informacyjnych oraz stronie internetowej Policji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................

 

Czytelny podpis rodzica

 

uczestnika turnieju