Nabór na stanowisko "sprzątaczka"

Nabór na stanowisko "sprzątaczka"

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WADOWICACH    (10.04.2017)

poszukuje kandydatów na stanowisko:

„sprzątaczka”

Wydziału Wspomagającego  

Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach

Wymiar: 1.0  etatu (umowa na zastępstwo)

Miejsce wykonywania pracy:  ul. Lwowska 13, 34-100 Wadowice

Główne obowiązki:

 • Utrzymywanie  we wzorowym porządku i czystości wszystkie pomieszczenia biurowe, socjalne, szkoleniowe, rekreacyjne, sanitarne, zaplecza warsztatowo garażowego oraz ciągi komunikacyjne Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.
 • Racjonalne gospodarowanie przydzielonymi środkami czystości, konserwującymi oraz  środkami dezynfekującymi.
 • Zgłaszania zapotrzebowania na materiały i środki niezbędne do utrzymania czystości na terenie obiektów KPP.
 • Prowadzenie segregacji odpadów komunalnych zgodnie z kierowanymi w tym zakresie wytycznymi.
 • Dbanie o powierzone mienie.
 • Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres  pracy związanej z funkcją sprzątaczki.

Wykształcenie:   minimum podstawowe

Wymagania konieczne

- dobry stan zdrowia ( brak przeciwwskazań do wykonywania pracy fizycznej)

- dyspozycyjność,

- niekaralność

- samodzielność

 Wymagane dokumenty

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów :    18.04.2017 

Miejsce składania dokumentów :  1. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WADOWICACH

           ul. Lwowska 13 34-100 Wadowice

Inne informacje:

Oferty bez wymaganych dokumentów oraz przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.