Ogłoszenie o naborze na stanowisko: informatyk do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach

Policja - Wadowice

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: informatyk do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Wymiar: 1.0 etatu

Miejsce wykonywania pracy: ul. Lwowska 13, 34-100 Wadowice

Ogłoszenie o naborze nr 59190

 

 

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, w systemie ośmiogodzinnym (jednozmianowym). Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała. Stanowisko pracy w Wydziale Wspomagającym znajduje się na 1 piętrze. Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind, podjazdów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner. ZAKRES ZADAŃ Zarządzanie i administrowanie lokalnymi sieciami informatycznymi. Konfiguracja stanowisk komputerowych w KPP Wadowice i jednostkach administracyjnych podległych. Konfiguracja Mobilnych Terminali Noszonych oraz Mobilnych Terminalni Przewoźnych w KPP Wadowice i jednostkach administracyjnych podległych oraz sporządzanie miesięcznych raportów o ich wykorzystaniu dla KWP w Krakowie. Wykonywanie obowiązków : administratora lokalnego systemu SWD, administratora aplikacji Intradok, administratora technicznego strony internetowej KPP w Wadowicach oraz konta w BIP. Zapewnianie serwisu w zakresie oprogramowania i sprzętu. Sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu. Szkolenie i pomoc dla użytkowników sieci informatycznych zainstalowanych w rejonie działania KPP. Archiwizowanie danych informatycznych , sporządzanie statystyk i wydruków dla potrzeb funkcjonariuszy , zwłaszcza w zakresie sprawdzeń programowych CKSiTA, TBD, CBD, PESEL. Kontrolowanie, modyfikacja oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych. Zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów. Prowadzenie ewidencji sprzętu oraz oprogramowania i licencji.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie informatyczne doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy na stanowisku informatyka Posiadanie obywatelstwa polskiego.

Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe informatyczne doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "Poufne".

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufna" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 16 stycznia 2020 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach ul. Lwowska 13, 34-100 Wadowice DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji ul. Lwowska 13; 34-100 Wadowice, Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie BIP KPP w Wadowicach, (link do strony http://bip.wadowice.kpp.policja.gov.pl/347/sluzba-i-praca-w-policj/28675... ). Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o kolejnym etapie naboru (proszę o podanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów. Pracownikom oferujemy: -   wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 2 900,14 zł brutto (tj. mnożnik 1,5129 ), -   dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, -   ,,trzynaste" wynagrodzenie, -   bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach), -   możliwość korzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, -   dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, -   miłą atmosferę pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 33-8729217. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.