Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor do spraw obsługi informatycznej i techniki łączności w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor do spraw obsługi informatycznej i techniki łączności w KPP w Wadowicach

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi informatycznej i techniki łączności w Wydziale Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach

Wymiar: 1.0 etatu

Miejsce wykonywania pracy:  ul. Lwowska 13, 34-100 Wadowice

Ogłoszenie o naborze nr 13019

 

 

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, w systemie ośmiogodzinnym (jednozmianowym).
Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała.
Stanowisko pracy w Wydziale Wspomagającym znajduje się na 1 piętrze.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind, podjazdów).
Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

ZAKRES ZADAŃ

 • Zarządzanie i administracja      siecią i urządzeniami łączności w rejonie działania KPP Wadowice.
 • Instalowanie , przeglądy      sprzętu łączności przewodowej i bezprzewodowej w rejonie KPP Wadowice .
 • Instalowanie i      konfigurowanie urządzeń techniki operacyjnej , będącej na stanie KPP      Wadowice.
 • Konserwacja i naprawa      sprzętu łączności przewodowej i radiowej w rejonie działania KPP w      Wadowicach.
 • Kontrola i rozliczanie      wydatków związanych z usługami telekomunikacyjnymi : telefonia stacjonarna      i komórkowa.
 • Kontrola i konserwacja      systemów nagrywania rozmów w podległych jednostkach.
 • Nadzór nad systemami      zasilania awaryjnego w podległych jednostkach.
 • Prowadzenie ksiąg ewidencyjnych      i bieżący nadzór nad sprzętem łączności KPP Wadowice.
 • Nadzór nad prawidłowym      wykorzystaniem sprzętu łączności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6      miesięcy Doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka lub łącznościowca.     
 • Bardzo dobra znajomość      obsługi komputera oraz innych urządzeń informatycznych , znajomość      zagadnień związanych z informatyką.
 • Posiadanie obywatelstwa      polskiego
 • Korzystanie z pełni praw      publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym      wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe      informatyczne
 • doświadczenie zawodowe: 1      rok Doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka lub łącznościowca.
 • Uprawnienia SEP 230/400
 • Posiadanie poświadczenia      bezpieczeństwa do klauzuli „Tajne”.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list      motywacyjny
 • Kopie dokumentów      potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów      potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia      zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu      obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie      polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu      zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu      z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu      prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo      skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów      potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów      potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia      zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do:      31 lipca 2017 r.
 • Decyduje data: stempla      pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania      dokumentów:
       Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
       ul. Lwowska 13, 34-100 Wadowice

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KWP w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” http://malopolska.policja.gov.pl/kadry/ksc-dokumenty-do-pobrania). Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o kolejnym etapie naboru (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych). Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów.
Proponowane wynagrodzenie: 2 241,30 zł brutto + dodatek za wysługę lat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 33-8729217.
Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.