Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt udziału w zdarzeniu drogowym

Zasady wydawania notatek dla uczestników zdarzeń drogowych

 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku wprowadzane są nowe zasady wydawania przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach dla uczestników zdarzeń drogowych tzw. „notatek z kolizji”.

Informujemy, iż udzielenie „informacji” ubezpieczycielowi na jego wniosek a dot. zdarzenia drogowego o której mowa w art. 25 ustawy o działalności ubezpieczeniowej następuje nieodpłatnie. Uczestnik zdarzenia drogowego chcąc uzyskać dane potwierdzające fakt udziału w zdarzeniu drogowym oraz wskazane w art. 44 ust. 1pkt 4 ustawy Prawo o Ruchu drogowym dane uczestników zdarzenia będzie musiał złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia według załączonego wzoru oraz dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych za wydanie zaświadczenia na konto Urzędu Miasta w Wadowicach / numer konta na wniosku / lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Wadowicach. Opłata skarbowa tytułem DOTYCZY ZDARZENIA DROGOWEGO ……….. / tu wpisać miejsce i dane zdarzenia /

Wypełniony wniosek wraz z kserokopią potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (oryginał do wglądu) należy składać w recepcji Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach ul. Lwowska 13. (dopuszczalne jest potwierdzenie przelewu wygenerowane elektronicznie i wydrukowana na domowej drukarce).

 Jednocześnie Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach przypomina, iż zgodnie z dyspozycją art. 44 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:

- „kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku ,”

 

Jesteś uczestnikiem zdarzenia drogowego / wypadku, kolizji drogowej / zapisz:

- Czas i miejsce powstania zdarzenia drogowego,

- Markę, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy zdarzenie, numer polisy ubezpieczenia obowiązkowego OC oraz nazwę firmy ubezpieczeniowej, z którą została zawarta umowa,

- Imię, nazwisko i adres kierującego, który spowodował wypadek / kolizję,

- Imię, nazwisko i adres właściciela pojazdu, którym sprawca spowodował szkodę.

 

WNIOSEK DO POBRANIA