Dobór do Służby w Policji

(Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji)


UWAGA! Komendant Główny Policji ustalił następujące termin przyjęcia do służby w 2020 roku:

- 27 lutego,
- 21 kwietnia,
- 13 lipca,
- 16 września,
- 5 listopada,
- 30 grudnia.

TATUAŻ...

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.


Dokumenty kandydatów do służby będą przyjmowane wyłącznie osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109.

Dni  i godziny przyjęć:
- poniedziałek  9.00 - 14.00,
- wtorek  9.00 - 14.00,
- środa 9.00 - 18.00,
- czwartek 9.00 - 14.00,
- piątek 9.00 - 14.00.

Od 1 stycznia 2020 roku dokumenty są przyjmowane we wszystkich Komendach Miejskich i Powiatowych garnizonu małopolskiego (z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Komendy Powiatowej Policji w Krakowie), wg indywidualnie ustalonych dni i godzin (informacje na stronach internetowych komend lub telefonicznie).


KOMUNIKAT

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:
-         skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Sekcji ds. Doboru
lub
-         nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.

WIĘCEJ INFORMACJI -> kliknij w link