Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - procedura udostępnienia dokumentacji niearchiwalnej

Procedura udostępnienia dokumentacji niearchiwalnej

Informacja dla osób fizycznych lub ich upoważnionych przedstawicieli, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

Pisemne zgłoszenie podmiotu zainteresowanego zawierające:

  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny,  rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej jeżeli zostały podane do wykorzystania oraz podpis własnoręczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty;
  2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały (jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna);
  3. wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;
  4. określenie celu i proponowanego sposobu wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

 Formularze do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji z zasobu archiwalnego KWP w Krakowie

 Informacje o opłacie:

Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 Miejsce składania dokumentów:

Wniosek można złożyć osobiście

- w Punkcie kancelaryjnym Biura Przepustek  ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków,
/od poniedziałku do piątku godz. 800 - 1500/

- w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie, pok. 835 /od poniedziałku do piątku godz. 900 - 1400/

lub pocztą na adres:

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie  ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 Termin zakończenia procedury:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

 Akty prawne związane z procedurą:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,

Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku,

Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,

Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji,

Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury:

1. udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje przez:

a) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

b) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie lub przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,

c) wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

2. udostępnianie akt zawierających informacje publiczne, o których mowa w art. 1 i art. 7 ustawy z dnia
6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej następuje na podstawie tej ustawy;

3. udostępnianie akt:

a) zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,

b) zawierających dane osobowe – następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

c) operacyjnych – następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze
   i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

 

* Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane
w celu realizacji wniosku na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j.  Dz.U. z 2019r. poz. 553). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie RODO:

  1. art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
  2. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje
w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.