Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37
34-100 Wadowice
Telefon: 47 83 27 200
Faks: 47 83 27 250
 
Informujemy, że podany adres mailowy nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30.


Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach    - tel. 47 83 27 211
Sekretariat Wydziału Kryminalnego                                           - tel. 47 83 27 277
Sekretariat Wydziału Prewencji                                                - tel. 47 83 27 316
Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego                                     - tel. 47 83 27 350
 
KOMISARIATY POLICJI W POWIECIE WADOWICKIM:
Komisariat Policji w Andrychowie     - tel. 47 83 27 400
Sekretariat Komisariatu                       - tel. 47 83 27 406
Sekretariat Wydziału Kryminalnego          - tel. 47 83 27 412
Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, tel. 47 83 27 450
Komisariat Policji w Brzeźnicy, tel. 47 83 27 500
 
POSTERUNKI POLICJI W POWIECIE WADOWICKIM:
Posterunek Policji w Spytkowicach,  tel. 47 83 27 550

Posterunek Policji w Lanckoronie,  tel. 47 83 27 480

 

Inspektor Ochrony Danych KPP w Wadowicach: mł. asp. Ewa Pochopień-Sarna
iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl
Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych – Małgorzata Worecka
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO oraz zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice;
2) w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach wyznaczony został inspektor ochrony danych oraz osoba go zastępująca, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice z dopiskiem na kopercie „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
c) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Wadowicach lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
d) rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art.2 DODO).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach dostępu do danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
f) do przenoszenia danych (art.20 RODO).
8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;
9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art.15 DODO stosuje się odpowiednio.
Ograniczenia stosowania RODO*
Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:
1. prawo do sprostowania danych — w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
2. prawo do ograniczenia przetwarzania — w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości  nieścisłości lub niekompletności danych,
3. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą — do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych,
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
*zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (Dz. U. z2019 r. poz. 730).
Powrót na górę strony