Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności serwisu

       Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach

 

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach (KPP w Wadowicach) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://wadowice.policja.gov.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-08-25

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


     Treści niedostępne:

  •  niektóre dokumenty, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie zawierają elementów wymaganych ustawą,

  •  niektóre dokumenty PDF nie są odczytywane przez programy dla osób niewidzących,

  • niektóre materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.

     Wyłączenia:

  • niektóre filmy, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie posiadają napisów.

Przygotowanie deklaracji dostepności:

Data sporzadzenia deklaracji: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-25

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest nadkom. Ewa Gancarczyk, adres poczty elektronicznej ewa.gancarczyk@wadowice.policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer +478327200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna
 

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na gmachu budynku (przy wejściu). Recepcja, dziennik podawczy oraz stanowisko dyżurnego jednostki zlokalizowane są na parterze. Dostęp do nich pozbawiony jest barier architektonicznych. Recepcja znajduje się na wprost wejścia, można tam uzyskać informacje na temat sposobu załatwiania spraw. Pracownicy Recepcji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. W Recepcji znajduje się telefon z którego można połączyć się z funkcjonariuszem wyznaczonym do załatwienia sprawy. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, pracownicy ustalają właściwy numer i powiadamiają telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KPP w Wadowicach w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji.

 

Do dalszych części obiektu prowadzą schody oraz winda poruszająca się pomiędzy trzema kondygnacjami budynku. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową obsługiwani są w pokoju przyjęć interesantów mieszczącym się w holu. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

 

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.


W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome
i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy – recepcjonista, dyżurny jednostki.

 

Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób są zapewnione poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Osoby słabosłyszące lub głuchonieme mogą skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach za pośrednictwem smsa. Nr telefonu dla wiadomości sms to 723693262. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Usługa tłumacza

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać
z tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Informacje dotyczące zasad korzystania z usługi tłumacza języka migowego online znajdują się na stronie internetowej https://euslugi.malopolska.policja.gov.pl/

 

Komisariat Policji w Andrychowie, ulica Krakowska 108, 34-120 Andrychów

Siedziba Komisariatu Policji w Andrychowie oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku obok wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z dwóch stopni. Na schodach nie ma podjazdu ani windy dla osób niepełnosprawnych. Za drzwiami znajduje się poczekalnia, stanowisko Recepcji, pomieszczenie dyżurnego jednostki, pomieszczenie przyjmowania stron oraz toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Funkcjonariusze Zespołu Dyżurnych oraz pracownicy Recepcji nie posiadają przeszkolenia
w zakresie języka migowego. W Recepcji znajduje się telefon z którego można połączyć się z funkcjonariuszem wyznaczonym do załatwienia sprawy. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, pracownicy ustalają właściwy numer i powiadamiają telefonicznie osobę o oczekującym interesancie.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody, brak udogodnień dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą zostać obsłużeni
w pomieszczeniu przyjmowania stron mieszczącym się na parterze budynku. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie komisariatu  w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Przed budynkiem nie ma parkingu. Do dyspozycji są ogólnodostępne miejsca parkingowe zlokalizowane na terenie miasta. 

 

Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, ulica Targowa 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Siedziba Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku obok wejścia. Stanowiska dyżurnego, recepcja oraz dziennik podawczy zlokalizowane są na parterze. Dostęp do nich pozbawiony jest barier architektonicznych. Za drzwiami znajduje się poczekalnia z miejscami siedzącymi, pomieszczenie dyżurnego jednostki, oraz toaleta przystosowana dla osób
z niepełnosprawnością ruchową.

Funkcjonariusze Zespołu Dyżurnych nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Funkcjonariusz pełniący służbę z Zespole Dyżurnych w razie potrzeby organizuje możliwość przeniesienia osoby z niepełnosprawnością ruchową w celu podjęcia czynności służbowych z jej udziałem. Interesanci z problemami ruchowymi mogą zostać również obsłużeni bezpośrednio w pomieszczeniu poczekalni.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody, brak udogodnień dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są
z poczekalni i poruszają się po terenie komisariatu  w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Przed budynkiem nie ma parkingu. Do dyspozycji są ogólnodostępne miejsca parkingowe zlokalizowane na terenie miasta. 

 

Komisariat Policji w Brzeźnicy ul. Rynek 4, 34-114 Brzeźnica

Siedziba Komisariatu Policji w Brzeźnicy oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku obok wejścia. Budynek nie jest przystosowany do przyjmowania osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku brak również węzła sanitarnego we wskazanym zakresie. Komisariat Policji w Brzeźnicy ze względu na brak możliwości technicznych zapewnia dostęp alternatywny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Alternatywnym rozwiązaniem jest spotkanie z policjantem w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, we wspólnie ustalonym terminie spotkania. Kontakt telefoniczny: +478327500.

 

Posterunek Policji w Spytkowicach ul. Zamkowa 10b, 34-116 Spytkowice

Siedziba Posterunku Policji w Spytkowicach oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku obok wejścia. Budynek nie jest przystosowany do przyjmowania osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku brak również węzła sanitarnego we wskazanym zakresie. Posterunek Policji w Spytkowicach ze względu na brak możliwości technicznych zapewnia dostęp alternatywny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Alternatywnym rozwiązaniem jest spotkanie z policjantem w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, we wspólnie ustalonym terminie spotkania. Kontakt telefoniczny: +478327550.

 

Posterunek Policji w Lanckoronie ul. 3 maja 11, 34-143 Lanckorona 

Siedziba Posterunku Policji w Lanckoronie oznaczona jest tablicą informacyjną umieszczoną na gmachu budynku obok wejścia. Budynek jest przystosowany do przyjmowania osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenie obsługi interesantów znajduje się na parterze budynku, obok wejścia głównego. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób we wskazanym zakresie. Posterunek Policji w Lanckoronie zapewnia również dostęp alternatywny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Alternatywnym rozwiązaniem jest spotkanie z policjantem w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, we wspólnie ustalonym terminie spotkania. Całodobowy kontakt telefoniczny do jednostki nadrzędnej tj. Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej: +478327450.

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Stryszowie, Stryszów 149, 34-146 Stryszów

Punkt Przyjęć Interesantów w Tomicach ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice

Punkt Przyjęć Interesantów w Mucharzu,  Mucharz 226, 34-106 Mucharz

 

Pomieszczenia udostępnione przez miejscowe Urzędy Gminy w których mieszczą się siedziby powyższych Posterunków Policji nie są przystosowane do przyjmowania osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynkach brak również węzła sanitarnego we wskazanym zakresie. W Punktach Przyjęć Interesantów służba pełniona jest przez miejscowych dzielnicowych w wyznaczonych dniach i godzinach. Punkty Przyjęć Interesantów ze względu na brak możliwości technicznych zapewnia dostęp alternatywny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Alternatywnym rozwiązaniem jest spotkanie z policjantem w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, we wspólnie ustalonym terminie.

Kontakt telefoniczny: KPP Wadowice +478327200, KP Kalwaria Zebrzydowska +478327450, KP Andrychów +478327400.

 

Usługa tłumacza

 

W jednostce Policji jest możliwość załatwienia sprawy z pomocą Polskiego Języka Migowego i systemu języka migowego.
Jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego? Przejdź do: http://: Informacje dla osób niedosłyszących
W Komendzie mamy również możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom z niepełnosprawnościami w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności oraz osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA DS. ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI:

nadkom. Ewa Gancarczyk

tel. 47 83 27 213

 


 


 

 

Powrót na górę strony