DODO - KPP w Wadowicach

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (t. j. Dz..U. z 2023 r., poz. 1206) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach jest: 

asp. Ewa Pochopień-Sarna; 

e-mail: iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl

adres korespondencyjny: ul. Marszałka Józefa  Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice.

3. Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach jest:

Małgorzata Worecka;

adres korespondencyjny: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice.


4. W Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach, dane osobowe przetwarza się w trybie DODO w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także do wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych (dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.


* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

 

 

Monitoring wizyjny


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1206) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680” - informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu w związku z monitorowaniem obiektów Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz terenu będącego w zasięgu kamer monitorujących:

Administratorem Danych Osobowych jest: 

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 
34 – 100 Wadowice.

Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach zapewnia Inspektor Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach, kontakt:  e-mail: http://iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl; adres korespondencyjny: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34 – 100 Wadowice.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182), art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000, art. 45 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.742 ze zm.).

Zasięg monitoringu wizyjnego

Zakresem monitoringu wizyjnego objęte są ciągi komunikacyjne budynków, ich kluczowe pomieszczenia oraz obszar bezpośrednio przylegający do budynków Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane

Zapisy z systemu monitoringu w postaci obrazu (bez dźwięku) przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. Po upływie tego czasu następuje automatyczne usunięcie danych poprzez nadpisanie.

Prawa przysługujące osobom objętym monitoringiem wizyjnym

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych – w sytuacjach przewidzianych prawem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Powrót na górę strony