DODO - KPP w Wadowicach

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach jest: 

asp. Ewa Pochopień-Sarna; 

e-mail: iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl

adres korespondencyjny: ul. Marszałka Józefa  Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice.

3. Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach jest:

Małgorzata Worecka;

adres korespondencyjny: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice.


4. W Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach, dane osobowe przetwarza się w trybie DODO w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także do wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych (dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.


* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

 

Powrót na górę strony