RODO - KPP w Wadowicach

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice.

 

2Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach jest: 

asp. Ewa Pochopień-Sarna; 

e-mail: iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl

adres korespondencyjny: ul. Marszałka Józefa  Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice.

 

3. Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach jest:

Małgorzata Worecka;

adres korespondencyjny: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice.

 

4Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

a. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO);

b. w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

c. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO);

d. w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających
z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

e. w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Wadowicach bądź jego przedstawicielem prawnym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO).

W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

 

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji w  Wadowicach przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu, ale nie zgadza się na ich usunięcie;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

6. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 

11. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie RODO:

  • art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
  • 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania                z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
  •  art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie,  w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.


12. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje  zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

13. Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów -  art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

 

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),


**zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

 

Monitoring wizyjny


Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO - informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu w związku z monitorowaniem obiektów Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz terenu będącego 
w zasięgu kamer monitorujących:

Administratorem Danych Osobowych jest: 

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34 – 100 Wadowice.

Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach zapewnia Inspektor Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach, kontakt:  e-mail: http://iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl; adres korespondencyjny: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34 – 100 Wadowice.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182), art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000, art. 45 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.742 ze zm.).

Zasięg monitoringu wizyjnego

Zakresem monitoringu wizyjnego objęte są ciągi komunikacyjne budynków, ich kluczowe pomieszczenia oraz obszar bezpośrednio przylegający do budynków Komendy Powiatowej Policji 
w Wadowicach.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Zapisy z systemu monitoringu w postaci obrazu (bez dźwięku) przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. Po upływie tego czasu następuje automatyczne usunięcie danych poprzez nadpisanie.
Prawa przysługujące osobom objętym monitoringiem wizyjnym.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych – w sytuacjach przewidzianych prawem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Powrót na górę strony