Wnioski do pobrania

WNIOSEK ORAZ ZASADY WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O ZDARZENIACH DROGOWYCH

Dotyczy osób biorących udział w zdarzeniach drogowych:


Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c, d  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Dz. Urz. UE z 4.5.2016,L 119/1 oraz zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym  osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym (kolizji drogowej lub wypadku drogowym) ma prawo do otrzymania na swoje żądanie danych osobowych kierującego pojazdem tj. dane personalne kierującego, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z  przestępstwem (wypadkiem drogowym)  informacji tych należy udzielić wg dyspozycji art. 156§5 kodeksu postępowania karnego – zgodnie z tym przepisem strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi mają prawo do udostępnienia im akt postępowania, sporządzania odpisów lub kserokopii, otrzymania odpłatnie uwierzytelnionej kserokopii, uwierzytelnionego odpisu z akt postępowania.

Opłata za wydanie takiej uwierzytelnionej kserokopii, uwierzytelnionego odpisu z akt postępowania jest regulowania Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.06.2003 r. W sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy i wynosi 1 zł za każdą stronę wydanej kserokopii i 6 zł za stronę uwierzytelnionego odpisu.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z wykroczeniem (kolizja drogowa) osobie uprawnionej do otrzymania danych na mocy art. 44 ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo o ruchu drogowym należy je udostępnić uwzględniając przepisy o ochronie danych osobowych.  W takim przypadku osoba uprawniona powinna zwrócić się do organu Policji z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych w formie zaświadczenia powołując art. 6 ust.1 lit. c, d  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Dz. Urz. UE z 4.5.2016,L 119/1

Powyższe dane zostaną udostępnione w formie zaświadczenia, za wydanie którego osoba składająca wniosek powinna uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Zgodnie z częścią II pkt 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa musi zostać wniesiona na odpowiednie konto Urzędu Miasta bądź Gminy zgodnie z właściwością terytorialną, gdzie siedzibę ma organ wydający zaświadczenie (Komenda Powiatowa Policji, Komisariat Policji lub Posterunek Policji)

Dowód opłaty należy okazać przy odbiorze zaświadczenia lub przesłać pocztą jego kopię wraz z wnioskiem.

Zaświadczenia o zdarzeniach drogowych wydawane są do 7 dni od daty złożenia wniosku, w godzinach funkcjonowania jednostki.   

Istnieje również możliwość uzyskania zaświadczenia drogą elektroniczną. W tym przypadku wypełniony  wniosek wraz z kopią dowodu opłaty skarbowej należy przesłać na adres wybranej jednostki Policji:

 

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, e-mail: kpp@wadowice.policja.gov.pl

Wniosek do pobrania:  Pobierz

 

Komisariat Policji w Andrychowie, e-mail: kp-andrychow@wadowice.policja.gov.pl

Wniosek do pobrania: Pobierz

 

Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, e-mail: kp-kalwaria@wadowice.policja.gov.pl

Wniosek do pobrania:  Pobierz

 

Posterunek Policji w Brzeźnicy, e-mail:  pp-brzeznica@wadowice.policja.gov.pl

Wniosek do pobrania:  Pobierz

 

Posterunek Policji w Spytkowicach, e-mail pp-spytkowice@wadowice.policja.gov.pl

Wniosek do pobrania:  Pobierz

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wniosek do pobrania: Pobierz

Powrót na górę strony